بازدید مدیران و کارشناسان ارشد بانک ملی از شرکت آهار

در پی حمایت از شرکت های دانش بنیان و به هدف ارائه تسهیلات و افزایش سقف اعتبار ضمانت نامه های بانکی شرکت های دانش بنیان در راستای شعار سال 1400 رهبری به منظور مانع زدایی ها و هموار نمودن مسیر تولید ،  مدیران و کارشناسان ارشد بانک ملی اعم از جناب آقای مونسان معاون مدیرعامل […]